ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โดยจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา


การก่อตั้ง

    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โดยจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และบุคคลทั่วไป อย่างต่อเนื่อง โดยมี การแบ่งการบริหารงานให้สอดคล้องกับภารกิจเป็น 4 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานหอวัฒนธรรม งานส่งเสริมและเผยแพร่ และงานศึกษาค้นคว้าวิจัย ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “ดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญา พัฒนาสังคมด้วยศิลปวัฒนธรรม” ตลอดเวลาที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินงาน ตามพันธกิจอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ จากผลงานที่ปรากฏทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ แสดงให้เห็นว่าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น

    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นหน่วยงานหนึ่งในเก้าหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยฯ ตามประกาศกฎกระทรวง ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548

    ในปีพ.ศ. ๒๕๒๓ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเทพสตรี ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการและดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ปี พ.ศ. 2518 ได้กำหนดนโยบายคือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาตรา 5 และเมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม พ.ศ. 2524 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเทพสตรี จึงได้ชื่อว่า ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี วิทยาลัยครูเทพสตรี ทำหน้าที่เป็นศูนย์วัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรี และได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เปิดศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2524 ต่อมาในปีพ.ศ. 2538 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล พระราชทานนามสถาบันอุดมศึกษาตามชื่อเดิมว่า “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครู และยังคงภารกิจหลักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเทพสตรี จึงเปลี่ยนเป็นสำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเทพสตรี

    ต่อมาในปีพ.ศ. 2547 รัฐบาลประกาศให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเปลี่ยนมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้ปรับเปลี่ยนสถานะมาเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” และสำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเทพสตรี จึงเปลี่ยนเป็น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังเช่นปัจจุบันนี้

 

สถานภาพปัจจุบัน

ด้านอาคารสถานที่
        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ ๒๕๖ ตารางกิโลเมตร ด้านทิศใต้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ติดประตูทางออกด้านหลัง เป็นอาคารสูง ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง มีพื้นที่ใช้สอยดังนี้

 

ชั้นที่ 1 ห้องนิทรรศการถาวร 1 ห้อง
ห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน 1 ห้อง
ชั้นที่ 2 ห้องผู้อำนวยการฯ 1 ห้อง
ห้องสำนักงานผู้อำนวยการฯ 1 ห้อง
ห้องประชุมชัยพฤกษ์ 1 ห้อง
ชั้นที่ 3 ห้องกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 ห้อง
ห้องเก็บชุดการแสดง 1 ห้อง
ชั้นที่ 4 ห้องสันทนาการ 1 ห้อง
ห้องสบายใจ 1 ห้อง
ห้องสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม 1 ห้อง