ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา 

"ดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญา พัฒนาสังคมด้วยศิลปวัฒนธรรม"

วิสัยทัศน์

"อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล"

--

พันธกิจ

1. ค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิภาคอาเซียน

2. พัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่พร้อมให้บริการได้อย่างกว้างขวาง

3. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

 

อัตลักษณ์

- พัฒนาสังคมด้วยศิลปวัฒนธรรม

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน

4. เพื่อให้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดและนำมาใช้ประโยชน์

5. เพื่อส่งเสริมการเป็นคนดี คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่สังคม และมีภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย

6. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม